Happy day / 21.2 cm x 33.4cm / 캔버스에 아크릴릭 / 2010년 작

                                                               2011년이 토끼해군요!
                                  마침 토끼해 기념 전이 있어서 서너작품을 그리는 중인데요...
                                        토끼해에 태어난 아이 그리고 태어날 아이들이 모두
                                          행복과 기쁨을 가득 안고 살기를 바라는 마음으로
                                              이 작품 Happy day부터 그려보았답니다^^

+ Recent posts